Haglund arkitektur Blogg

Haglund arkitektur Blogg

Samtidigt på arkitektkontoret...

Högt och lågt. Inspiration, tankar och vad som händer i aktuella projekt just nu.

Skrivet till forslagsladan.nu

ArkitekturPosted by Joakim Haglund 23 Jun, 2013 14:28

Cyklar är fordon precis som bilar. En insikt om detta och ett analogt tänkande vid planering för cyklar och bilar skulle lösa mycket av de problem och brister man som cyklist upplever i Göteborg. De flesta delar av stadens cykelinfrastruktur är inte utformad för cyklar utan för fotgängare. Det är inte konstigt att cykelbanorna vimlar av fotgängare, det är nämligen det de passar bäst för, och dessutom är dedikerade gångytor också en bristvara längs många stråk. Vi kan börja med att skylta om alla GC-banor till gångbanor, och i trafikförordningen göra ändringen att cykel får framföras på gångytor på fotgängares villkor. Då har vi en bättre samstämmighet med hur det i praktiken fungerar, och ett utrymme för t.ex. cyklande barn, vilka beteendemässigt mer är att likna vid gångtrafikanter är cyklister. Sen kan vi börja om från början med att skapa god infrastruktur för oss som använder cykeln som transportmedel.

Tänket kring cyklar i trafiken har kört fast i ett modernistiskt planeringsparadigm som bygger på separering av trafikslag. Separering kan vara bra där ytan finns och korsningspunkterna är få, t.ex. längs trafikleder och landsvägar. I stadens gators komplexa flöden blir däremot separering en sökt lösning som ger mer problem än nytta. Man bör istället betrakta cyklar och bilar som olika komponenter i samma trafikflöde. Komponenterna har delvis olika behov och kan få olika utrymmen, men de behöver samverka med varandra vid varje korsningspunkt.

Det finns några grundläggande trafiklogiska principer som man borde förhålla sig till när man utformar trafikflöden på stadens gator:

Högertrafik - all mötande trafik till vänster om mittlinjen. Inga dubbelriktade cykelbanor på ena sidan gatan med förvirrande korsningssituationer som följd.

Laminära flöden - snabbare trafik till vänster, stillastående till höger. Omkörning till vänster, högersvängande trafik till höger om framåtgående och vänstersvängande till vänster. Inga cykelbanor uppklämda på trottoaren mellan parkerade bilar, fotgängare, sittbänkar och papperskorgar. Möjlighet att organisera sig inför korsningar. Cykelboxar är en bra lösning för att underlätta för säkra svängar åt både höger och vänster.

Homogena hastigheter - hastighetsskillnaden mellan två närliggande flöden får inte vara för stor om de ska kunna samverka. Trafikens topphastighet behöver anpassas till att stödja stadslivet, inte tvärtom. Det finns sällan anledning till att tillåta hastigheter högre än 30 km/h på stadens gator. Det kräver bara mer yta och komplicerade ljusreglerade korsningar, bullrar, förorenar luften och skapar barriärer. Det går inte ens snabbare att köra bil i 50 mellan rödljusen än att köra fram i en lägre och jämn hastighet. Det är enklare att interagera med andra i staden och att t.ex. stanna till och göra ett inköp när trafiken inte rör sig så snabbt. Längs vissa huvudstråk kan bussfiler och snabbfiler för genomfart förläggas mitt i gatan, men lokalgator för långsammare flöden och mer interaktion längs kanten.

Interaktion i rörelse - i trafiken tas information in och processas och beslut fattas i farten. Man vill inte behöva stanna och titta åt sidan för att läsa på en skylt eller se sig om i en korsning efter någon konstig chikan. Man vill kunna läsa av situationen redan när man närmar sig en korsning eller ett hinder och kunna meddela sina medtrafikanter sina avsikter genom att placera sig rätt i trafiken. Se och synas ska vara ledorden.

Jag tycker att Stockholm är på rätt väg när de gör cykelkörfält i körbanan och cykelboxar i korsningarna. Ibland är cykelfälten otäckt smala och nära parkerade bildörrar, men som princip fungerar det bra. Med ökande antal cyklister finns det möjlighet för cykeltrafiken att svälla ut och ta en större del av det totala trafikutrymmet. Det är lätt att ta sig förbi trafikarbeten och felparkerade taxibilar och att svänga i korsningar. På mindre gator kan man blanda trafiken utan markeringar, för där behöver det inte finnas några hastighetsskillnader mellan cyklar och bilar. Då slipper man ta upp yta från trottoaren till smala cykelbanor. På de längre pendlingssträckorna längs stadens och regionen huvudådror, vill jag ha breda och väl avskilda supercykelvägar.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.